آیین نامه ها و مقررات

تعداد بازدید:۵۳۲۴

 

برنامه های کلی مصوب دوره کارشناسی

لیست دروس و برنامه مصوب کارشناسی
برنامه ترمی پیشنهادی کارشناسی
سیلابس مصوب دروس کارشناسی
 

برنامه های ترم اول مصوب دوره کارشناسی ورودی جدید
 

برنامه گروه مهندسی صنایع ورودیهای 96 ترم اول سال تحصیلی 96-95

برنامه گروه مهندسی صنایع ورودیهای 97 ترم اول سال تحصیلی 98-97


 دانشجویان عزیز بخشی از مقررات آموزشی را به اطلاع می رساند

1-  دانشجو موظف است درهرنیمسال تحصیلی زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای انتخاب واحد از طریق پرتال دانشجویی اقدام نماید. عدم اطلاع دلیل موجهی نبوده و ثبت نام ایشان با مشکل روبرو خواهد شد.

2-  حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هردرس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هردرس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند درغیراینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می­گردد.

3-  غیبت غیرموجه درجلسه امتحان بمنزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس می باشد و غیبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت به عهده شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

4-  میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد درغیراینصورت ثبت نام دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود. و دانشجویی که به صورت مشروط ثبت نام نماید حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را در آن نیمسال ندارد.

5-  دانشجویانی که برخی از دروس به ویژه درسهای عمومی را در یکی از دانشگاههای دولتی گذرانده اند می توانند برای تطبیق این دروس در نیمه اول آبان ماه به آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایند.

ادامه مقررات آموزشی ...

 

اموری که دانشجویان با مراجعه به دفتر مدیر محترم گروه انجام خواهند داد

1-  اخذ تاییدیه های انتخاب واحد

2-  امور مربوط به برنامه درسی ترم

3-  هرگونه اشکال در باره پیش نیاز،هم نیاز،کم وزیاد کردن واحد درسی روز تعامل دانشجو واستاد راهنما انجام خواهد گرفت.


 

اموری که دانشجویان با مراجعه به اداره آموزش انجام خواهند داد

 

1-  اخذ رمز ورود به پرتال دانشجویی

2-  تمدید کارت دانشجویی

3-  تقاضای مرخصی تحصیلی

4-  درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

5-  تحویل تاییدیه های انتخاب واحد به آموزش جهت رفع اشکال و درج در پرونده

6-   درخواست حذف ترم و حذف نیمسال

7-  اخذ مجوزحضور درجلسه امتحان

8-  چنانچه استاد راهنمای دانشجو در پرتال مشخص نشده بود به آموزش مراجعه نماید.

9-  اعلام کلیه اطلاعیه های امور آموزشی از طریق سایت دانشکده و تابلو اعلانات خواهد بود.

10- جهت استفاده از هرگونه فرم های آموزشی وهمچنین اطلاعیه هابه سایت دانشگاه کاشان قسمت دانشکده مهندسی بخش اداره آموزش مراجعه فرمائید.

سایر فرمها

فرم درخواست اخذ درس

 فرمهای کارآموزی

راهنمای گزارش تفصیلی

فرآیند کلی

گزارش هفتگی و نهایی فرم 1 و 2

 فرمهای پروژه کارشناسی

شیوه نامه تدوین پروژه کارشناسی

فرآیند کلی

فرم ارزیابی پروژه کارشناسی
 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۷