کتابخانه

تعداد بازدید:۳۶۹۱


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485

کتابخانه دانشکده مهندسی:

ذخیره سازی، حفاظت و اشاعه اطلاعات مکتوب، دیداری و شنیداری و الکترونیکی از جمله وظایف کتابخانه ها بویژه کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی محسوب می گرددکه با استفاده از خدمات کتابداران در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان قرار داردتا موجبات رشد و تعالی و بالندگی نسل جوان و جویای علم ودانش را فراهم نماید.

کتابخانه مهندسی دانشگاه کاشان همزمان با تاسیس دانشکده مهندسی آغاز به کار نموده ود حال حاضر تعداد منایع و مجموعه کتابخانه بیش از 40000 منبع چاپی ، الکترونیکی و فارسی و لاتین می باشد.

  شرایط عضویت و امانت

مطابق آیین نامه کتابخانه های دانشگاه، مصوب شورای پشتیبانی کتابخانه ها (معاونت محترم پژوهشی)، دانشجویان  و اعضای محترم هیئت علمی  و کارمندان دانشگاه  می توانند عضو کتابخانه شوند.

شرائط و نحوه امانت منابع کتابخانه به اعضا به شرح ذیل می باشد. 

   دانشجویان کارشناسی و کارمندان دانشکده مهندسی      تعداد 4 کتاب     همزمان            به مدت 15 روز

    دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی                        تعداد 5 کتاب      همزمان           به مدت 20 روز

    دانشجویان دکتری و هیئت علمی مهندسی                  تعداد 7 کتاب      همزمان            به مدت 30 روز

   سایر دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه              تعداد 2 کتاب      همزمان          به مدت 15 روز

 

واحدها و بخش های کتابخانه

  مسئول کتابخانه = حسین دهقانی    تلفن: 2408

          وظایف: برنامه ریزی و اداره امور کتابخانه و کنترل وهدایت پرسنل کتابخانه در اجرای دقیق و بهینه امور . – بررسی و براورد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی خرید منابع – انتخاب و سفارش و خرید کتب و منابع مورد نیاز – آماده سازی و بروزرسانی نرم افزار کتابخانه – ثبت نام مراجعان جدید- راهنمایی دانشجویان در یافتن منابع – انجام و ارائه گزارشات عملکرد کتابخانه به واحدهای ذی ربط و مافوق و انجام  سایر امور محوله  .

بخش مراجعات و امانت کتب

                آقای محسن ولایتی    تلفن: 2407

                آقای حمزه سبزیان    تلفن: 2411

               وظایف =  تحویل و بازگشت کتب  - تمدید کتب به صورت حضوری و تلفنی - . چیدن کتب درقفسه.- تنظیم کتب و منابع در قفسه ها مطابق رده بندی دیویی .- تسویه حساب اعضای کتابخانه  - راهنمایی مراجعان کتابخانه

بخش مرجع نشریات  و طرح غدیر

               خانم مریم منفصلی   تلفن = 2905

             وظایف: سفارش و انتخاب و و اشتراک مجلات و نشریات تخصصی در حوزه مهندسی – آماده سازی نشریات و کتب مرجع جهت استفاده دانشجویان –  انجام امور طرح غدیر ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی . ثبت و ممهور نمودن منابع و کتب جدید.

بخش خدمات فنی و فهرست نویسی

            آقای اصغر مدبرنژاد    تلفن: 2926

           وظایف: فهرست نویسی و طبقه بندی کتب و منابع تازه خرید شده – ورود اطلاعات کتب و منابع جدید در برنامه نرم افزاری کتابخانه (برنامه پارس آذرخش)  – آماده سازی کتب و تهیه برچسب و بارکد کتب. ورفع اشکالات موجود در فهرست منابع

ساعات کار کتابخانه

               صیح :   07.30 الی  13                   عصر :   13.30 الی 18


 


 آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۵