برنامه پیشنهادی گروه برای دوره کارشناسی

تعداد بازدید:۳۱۱۹

       

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

ریاضی1-3

ریاضی2-3

مکانیک سیالات1-3

مکانیک سیالات2-2

انتقال جرم-3

سینتیک وطرح راکتور4

عملیات واحد2-3

کنترل2-2

فیزیک1-3

معادلات دیفرانسیل-3

ریاضی مهندسی-3

استاتیک-3

شیمی فیزیک-3

عملیات واحد1-3

کنترل1-3

آز کنترل-1

شیمی عمومی-3

موازنه-4

ترمودینامیک1-3

ترمودینامیک2-3

انتقال حرارت2-3

کاربرد ریاضیات-3

آز عملیات واحد-1

پروژه-3

آشنایی با م شیمی-2

آز فیزیک1-1

محاسبات عددی-2

انتقال حرارت1-3

آز مکانیک سیالات-1

آز شیمی تجزیه-1

طرح واقتصاد-3

تخصصی(3واحدی)

زبان عمومی-3

برنامه نویسی-3

فیزیک2-3

تخصصی(3واحدی)

ک. ن .مهندسی-1

تخصصی(3واحدی)

هایسیس-1

عمومی(2واحدی)

کارگاه عمومی-1

شیمی آلی-3

نقشه کشی-2

آز شیمی آلی-1

آز شیمی فیزیک-1

عمومی(2واحدی)

تخصصی(2واحدی)

تخصصی(3واحدی)

آز شیمی عمومی-1

عمومی فارسی(3واحد)


شیمی تجزیه-3

 تخصصی(3واحدی)

آز حرارت-1

عمومی(2واحدی)

عمومی(2واحدی)

   

 

 

عمومی(1واحدی)

عمومی(2واحدی)

تخصصی(2واحدی)

آز فیزیک2-1

عمومی(1واحدی)

 

 

 

 

 

عمومی(2واحدی)

 

 

 

16

20

20

20

17

19

16

14

2واحد کارآموزی در تابستان ترم6 یا 8 گذرانده شود.

           

 با 2 واحد کارآموزی جمعا باید 144 واحد گذرانده شود.

       

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۶