گروه مهندسی شیمی

تعداد بازدید:۳۳۹۹


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485
  •  نانو تکنولوژی
  • کاتالیست
  • محیط زیست
  • پلیمرهای پیزو الکتریک
  • طراحی فراِیند
  • جذب سطحی
  • فناوری غشاء
  • پیل سوختی
  • جداسازی


آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۵