کارکنان آموزش

تعداد بازدید:۲۶۰۰

 

کارکنان آموزش دانشکده

 

 

 

محسن فرجی

 سمت : کارشناس مسئول آموزش

کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: 03155912477

 

                                      

 

مهین فریدونی

سمت: کارشناس آموزش 

لیسانس ادبیات

 تلفن : 03155912473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۶