مدیرگروه

تعداد بازدید:۳۱۹۳

مدیرگروه مهندسی مواد و متالورژیدکتر عباس صادق زاده
Email:sadeghzadeh@kashanu.ac.ir
Tel: 03155912492  

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸