مدیر گروه مهندسی شیمی

تعداد بازدید:۷۴۱۰

مدیرگروه مهندسی شیمی

محسن
دکتر محسن اشجاری
Email: ashjari.m@kashanu.ac.ir
Tel: 03155912494

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۱