مدیر گروه مهندسی شیمی

تعداد بازدید:۵۷۲۳

مدیرگروه مهندسی شیمی

دکتر عبداله ایرانخواه
دکتر عبداله ایرانخواه
Email: irankhah@kashanu.ac.ir
Tel: 03155912439

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۸