معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۵۴۲۲


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912468


 
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی


دکتر محمود عباسی

Email:m.abbasi@aut.ac.ir
http://m.abbasi.kashanu.ac.ir
Tel:031 55912468

 

ایام و ساعات مراجعه به معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

 

 (با هماهنگی قبلی)

 

ساعت

ملاقات

ایام هفته

8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان

شنبه

8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان

دوشنبه

8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان

چهارشنبه

 

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸