انتخاب وب سایت:
  • دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس سمت شغلی
 1   محسن   شکرریز   2485 5591   shekarriz@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 1، اطاق 212   مسئول مرکز کامپیوتر 
 2   ملیحه   سلمانی   2475 5591   M_salmani97@yahoo.com      کارشناس گروه مکانیک، عمران 
 3   مجید   صانعی نژاد   2450 5591   majedsanei@yahoo.com   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، اطاق 310   مسئول دفتر دانشکده 
 4   قنبرعلی   شیخ زاده   2451 5591   sheikhz@kashanu.ac.ir      دانشیار گروه مهندسی مکانیک 
 5   سیدعباس   طاهر   2450 5591   sataher@kashanu.ac.ir   ساختمان جدید مهندسی - طبقه دوم - راهرو 309 - اطاق G   دانشیار گروه مهندسی برق 
 6   سعید   گلابی   2434 5591   golabi-s@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق H   دانشیار گروه مهندسی مکانیک 
 7   حسین   خراسانی زاده   2449 5591   khorasan@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق G   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 8   بهزاد   سلطانی   2442 5591   bsoltani@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق G   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 9   کیوان   ترابی   2448 5591   kvntrb@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق A   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 10   علی   قربان پور آرانی   2447 5591   aghorban@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق I   دانشیار گروه مهندسی مکانیک 
 11   علی اکبر   عباسیان آرانی   2413 5591   abbasian@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق F   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 12   عباس   لقمان   2425 5591   aloghman@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق J   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 13   احمدرضا   قاسمی   2426 5591   ghasemi@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق D   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 14   قنبر علی   شیخ زاده   2446 5591   sheikhz@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید- طبقه همکف - اطاق 110   دانشیار گروه مهندسی مکانیک 
 15   مهدی   محمدی مهر   2404 5591   mmohammadimehr@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق E   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 16   علی   عارف منش   2433 5591      ساختمان مهندسی جدید- طبقه همکف - اطاق 116   دانشیار گروه مهندسی مکانیک 
 17   سید عبدالمهدی   هاشمی   2443 5591   hashemi@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید- طبقه همکف - اطاق 104   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 18   مجید   سبز پوشان   2432 5591   spooshan@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید- طبقه همکف - اطاق 122   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 19   سعید   امینی   2497 5591   m.amini@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 1، اطاق 220   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
 20   احمدرضا   رحمتی   2405 5591   ar_rahmati@kashanu.ac.ir   ساختمان مهندسی جدید، طبقه 2، راهرو 307، اطاق C   استادیار گروه مهندسی مکانیک 
1 2 3