انتخاب وب سایت:
  • رئیس و معاونین دانشکده > معاون پژوهشی

دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912428معاون پژوهشی دانشکده مهندسی


دکتر محمود عباسی

Email:m.abbasi@aut.ac.ir
http://m.abbasi.kashanu.ac.ir
Tel:031 55912428

ایام و ساعات مراجعه به معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

 (با هماهنگی قبلی)

ساعت

ملاقات

ایام هفته

8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان

شنبه

8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان

دوشنبه

8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان

چهارشنبه
تعداد بازديد از اين صفحه : 569