انتخاب وب سایت:

دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912428معاون آموزشی دانشکده مهندسیدکتر مجید نوریان

Email:noriyan@aut.ac.ir
http://noriyan.kashanu.ac.ir
Tel:5591 2459

 

ایام و ساعات مراجعه به معاون آموزشی دانشکده مهندسی

 (با هماهنگی قبلی)

ساعت

ملاقات

ایام هفته

8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان


8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان


8-12

همکاران دانشکده و دانشجویان

تعداد بازديد از اين صفحه : 745