انتخاب وب سایت:


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485
  • ساخت کاتالیست
  • ساخت غشاء
  • بررسی لرزه ای لوله های مدفون
  • شبیه سازی رفتار مکانیکی مواد
  • اکتشاف کانسارها
  • ارزیابی ذخایر معدنی


تعداد بازديد از اين صفحه : 369