انتخاب وب سایت:
  • گروههای آموزشی... > مهندسی صنایع > مدیر گروه


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485مدیرگروه مهندسی صنایع

دکتر هادی مختاری
Email:mokhtari_ie@kashanu.ac.ir
http://mokhtari.kashanu.ac.ir

Tel: 03155912476
برنامه هفتگی نیسمال اول 96-95 تعداد بازديد از اين صفحه : 2452