انتخاب وب سایت:
  • گروههای آموزشی... > مهندسی شیمی > مدیر گروه


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485مدیرگروه مهندسی شیمی

دکتر عبداله ایرانخواه
دکتر محسن اشجاری
Email:ashjari.m@kashanu.ac.ir
http://ashjari.kashanu.ac.ir

Tel: 03155912494تعداد بازديد از اين صفحه : 4811