انتخاب وب سایت:
  • گروههای آموزشی... > مهندسی معدن > مدیر گروه


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485مدیرگروه مهندسی معدندکتر علی عالی انوری
Email:ali_aalianvari@kashanu.ac.ir
http://anvari.kashanu.ac.ir

Tel: 03155912435

تعداد بازديد از اين صفحه : 2626